Ўз-ўзига ҳуқуқий хизмат кўрсатиш “Legal Tech” тизими

Илмий текшириш, тажриба конструкторлик ва технологик ишлар пудрати

Ҳужжат тавсифи
Шартнома реквизитлари
Пудратчи
  • Изоҳ: Масалан директори, раиси, бошқарувчиси
Буюртмачи
  • Изоҳ: Масалан директори, раиси, бошқарувчиси
Шартнома шартлари
  • Изоҳ: Қуйидаги пудрат турларидан бири ёзилади: 1. илмий текшириш 2.тажриба-конструкторлик 3. технологик ишлар пудрати
  • Изоҳ: Масалан нақд пул тўлаш, пул кўчириш ёки бошқа усул

Юклаб олинг

 

ШАРТНОМА

(Бажариладиган маиший пудрат ишининг номи пудрати тўғрисида)

 

Шартнома тузилган вақт

Шартнома рақами

Шартнома тузилган жой

 

Ушбу шартнома келгусида «Буюртмачи» деб аталувчи юридик шахс Буюртмачи ташкилотнинг тўлиқ номи ва ташкилий ҳуқуқий шаклининг Буюртмачи ташкилот раҳбарининг лавозими Буюртмачи ташкилотнинг раҳбари Ф.И.О.си ҳамда «Пудратчи» деб аталувчи юридик шахс Пудратчи ташкилотнинг тўлиқ номи ва ташкилий ҳуқуқий шаклининг Пудратчи ташкилот раҳбарининг лавозими Пудратчи ташкилотнинг раҳбари Ф.И.Олар ўртасида қуйидагилар тўғрисида тузилди:

 

I. ШАРТНОМАНИНГ МАЗМУНИ

 

1.1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига мувофиқ «Буюртмачи»нинг топшириғига асосан Бажариладиган маиший пудрат ишининг номи кўринишидаги пудрат ишларини бажаради.

 

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ҲИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

 

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар баҳоси тарафларнинг келишувига асосан Бажариладиган ишлар баҳоси (нархи) сўмни ташкил этади.

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар хажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс-мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзолангандан сўнг 3 банк иш кунида «Буюртмачи» томонидан бажариладиган ишлар умумий қийматининг Бажариладиган ишлар учун тўланадиган сумманинг неча фоизи олдиндан тўланади % ини, яъни Олдиндан тўланадиган сумма миқдори (рақам ва сўз билан ёзилади) сўмни олдиндан аванс тариқасида «Пудратчи»га тўлайди.

2.4. Шартнома баҳосининг қолган Пудратчи томонидан ишлар бажариб бўлинганидан сўнг тўланадиган сумма миқдори (рақам ва сўз билан ёзилади) сўми «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар топширилганидан куни тўлаб берилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар «Буюртмачи» томонидан Бажарилган ишлар учун тўловларни амалга ошириш усули усули билан амалга оширилади.

 

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

 

3.1. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари:

Шартнома имзолангандан сўнг ишларни белгиланган муддатда бажариш;

Ишларни белгиланган сифат талаблари даражасида, давлат стандартлари ва бошқа меъёрий хужжатлар асосида бажариш;

Бажарилган ишларни шартномада белгиланган муддатда “Буюртмачи”га топшириш;

«Пудратчи»нинг шартномада кўрсатилганидан бошқа мажбуриятлари

3.2. «Пудратчи»нинг ҳуқуқлари:

Бажарилиши лозим бўлган ишлар бўйича «Буюртмачи»дан маълумотлар, топшириқлар юзасидан тушунтиришлар олиш;

Бажарилаётган ишлар бўйича «Буюртмачи» вакиллари билан маслаҳатлашиш, улар билан фикр алмашиш;

Бажарилган иш учун олдиндан аванс хақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарар қопланишини талаб қилиш;

«Пудратчи»нинг шартномада кўрсатилганидан бошқа ҳуқуқлари

3.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари:

«Пудратчи»га бажарилиши лозим бўлган ишлар юзасидан топшириқ ва вазифаларни аниқ ва асослантирилган ҳолда тақдим этиш;

«Пудратчи»нинг сўровига асосан бажарилиши лозим бўлган ишлар бўйича «Пудратчи»га маълумотлар, топшириқлар юзасидан тушунтиришлар бериш;

«Пудратчи»нинг сўровига асосан бажарилаётган ишлар бўйича фикр мулоҳазалар билдириш;

«Пудратчи” томонидан бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида хақ тўлаш;

«Буюртмачи»нинг шартномада кўрсатилганидан бошқа мажбуриятлари

3.4. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари:

Ишларнинг бориши, топшириқларнинг бажарилиши бўйича «Буюртмачи»дан маълумотлар ва тушунтиришлар олиш;

«Пудратчи»нинг фаолиятига аралашмаган ҳолда ишларнинг бориши билан танишиб бориш;

«Пудратчи»дан бажарилган ишлар давлат стандартлари ва бошқа меъёрий хужжатлар асосида бажарилишини талаб қилиш;

«Пудратчи» томонидан бажарилган ишларда аниқланган камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликлар бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

Ўзи томонидан «Пудратчи»га берилган материаллар ва бошқа ашёлар қайтарилишини талаб қилиш;

Буюртмачининг шартномада кўрсатилганидан бошқа ҳуқуқлари

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

 

4.1 «Пудратчи» ишни бажариш муддатини бузганлиги учун «Буюртмачи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

4.2. «Буюртмачи» бажарилган ишлар хақини ўз вақтида тўламаган тақдирда «Пудратчи»га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

 

V. НИЗОЛАРНИ ХАЛ КИЛИШ ТАРТИБИ

 

5.1 Ушбу шартнома ёки унга боғлик масалалар юзасидан келиб чикадиган барча низолар тарафларнинг ўзаро келишуви билан ҳал қилинади.

5.2 Низоларни тарафларнинг келишуви билан ҳал қилиб бўлмаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилик ҳужжатларига асосан иқтисодий судида ҳал қилинади.

VI. БОШКА ШАРТЛАР

 

6.1 Ушбу шартномага киритиладиган барча ўзгаришлар ва қўшимчалар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафлар томонидан имзолангандан кейин ҳақиқий ҳисобланади.

6.2 Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилган бўлиб тарафлар имзоларидан сўнг хақиқий деб ҳисобланади.

6.3 Бажарилган ишларнинг кафолат муддати томонларнинг ўзаро келишувига асосан ишлар бажариб бўлинганидан Бажарилган ишлар бўйича бериладиган кафолат муддати кун этиб белгиланди.

 

VII. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

 

7.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

 

VIII. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

 

8.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

8.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкун бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро мухокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаса қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда Иқтисодий суди орқали ҳал этилади.

 

IX. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

 

10.1. Шартнома томонлар имзоланган кундан кучга киради ва Шартноманинг амал қилиш муддати тугайдиган сана га қадар амал қилади.

10.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жихатдан тенг кучли ҳисобланади.

 

XI. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

 

«ПУДРАТЧИ»

 

«БУЮРТМАЧИ»

Пудратчи ташкилотнинг тўлиқ номи ва ташкилий ҳуқуқий шакли

Манзил: Пудратчи ташкилотнинг манзили

 

Буюртмачи ташкилотнинг тўлиқ номи ва ташкилий ҳуқуқий шакли

Манзил: Буюртмачи ташкилотнинг манзили

Ҳ.Р: Пудратчи ташкилотнинг ҳисоб рақами

 

Ҳ.Р: Буюртмачи ташкилотнинг ҳисоб рақами

СТИР: Пудратчи ташкилотнинг СТИР рақами

 

СТИР: Буюртмачи ташкилотнинг СТИР рақами

МФО: Пудратчи ташкилотнинг МФО рақами

 

МФО: Буюртмачи ташкилотнинг МФО рақами

ОКЭД: Пудратчи ташкилотнинг ОКЭД рақами

 

ОКЭД: Буюртмачи ташкилотнинг ОКЭД рақами

Пудратчи ташкилот раҳбарининг лавозими Пудратчи ташкилотнинг раҳбари Ф.И.О(имзо)

 

Буюртмачи ташкилот раҳбарининг лавозими Буюртмачи ташкилотнинг раҳбари Ф.И.О.си

Муҳр

 

Муҳр

 

 

Илмий текшириш, тажриба конструкторлик ва технологик ишлар пудрати

Қонунчиликка кўра, илмий-текшириш ишлари пудрат шартномаси бўйича пудратчи (ижрочи) буюртмачи берган вазифада кўрсатилган илмий текширишларни амалга ошириш, тажриба-конструкторлик ва технология ишлари пудрат шартномаси бўйича эса — янги буюм намунасини, унга тегишли конструкторлик ҳужжатларини, янги технологияни ишлаб чиқиш ёки намуна нусхасини тайёрлаш мажбуриятини олади. Бунда буюртмачи пудратчига (ижрочига) техникавий топшириқ бериш, ишни қабул қилиб олиш ва унинг ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

Пудратчи билан тузилган шартнома тадқиқот олиб бориш, намуналар ишлаб чиқиш ва тайёрлашнинг бутун жараёнини ҳам, уларнинг айрим босқичларини (элементларини) ҳам қамраб олиши мумкин.

Фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида мазкур шартнома намунаси тайёрланди.

намунадаги сўровномалар аниқ, равон ва турлича талқин қилинмайдиган сўзлардан фойдаланган ҳолда тўлдирилиши, келгусида низолар ва тушунмовчиликлар келиб чиқишининг олдини олади.