Ўз-ўзига ҳуқуқий хизмат кўрсатиш “Legal Tech” тизими

Чакана олди-сотди шартномаси

Ҳужжат тавсифи
Шартнома реквизитлари
Сотувчи
Сотиб олувчи
Шартнома шартлари
  • Бажарилган ишлар учун тўловларни амалга ошириш усули
  • Изоҳ: Мазкур бандда маҳсулотларни етказиб бериш муддатлари кечиктириб юборилган, тўлиқ етказиб берилмаганлиги учун ундириладиган пеня миқдори кўрсатилади.
  • Изоҳ: Ушбу бандда ундириладиган пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган маҳсулотлар қийматининг неча фоизини ташкил этиши кўрсатилади.
  • Изоҳ: Мазкур бандда сифати, ассортименти ва нави лозим даражада бўлмаган маҳсулотлар етказиб берилганда ундириладиган жарима миқдори шундай маҳсулотлар қийматининг неча фоизини ташкил этиши кўрсатилади.
  • Изоҳ: Мазкур бандда етказиб берилган маҳсулот ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун сотиб олувчи етказиб берувчига ўтказиб юборилган хар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг неча фоизи миқдорида пеня тўлаши кўрсатилади.
  • Изоҳ: Мазкур бандда етказиб берилган маҳсулот ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун сотиб олувчи етказиб берувчига тўлаши лозим бўлган пенянинг умумий миқдори кўрсатилади.

Юклаб олинг

ЧАКАНА ОЛДИ-СОТДИ ШАРТНОМАСИ

 

Шартнома тузилган вақт

Шартнома рақами

Шартнома тузилган жой

 

Ушбу шартнома келгусида «Сотувчи» деб аталувчи юридик шахс Сотувчи ташкилотнинг тўлиқ номи ва ташкилий ҳуқуқий шаклининг Сотувчи ташкилот раҳбарининг лавозими Сотувчи ташкилотнинг раҳбари Ф.И.О бир томондан ҳамда келгусида «Сотиб олувчи» деб аталувчи жисмоний шахс Сотиб олувчининг Ф.И.О.силар ўртасида қуйидагилар тўғрисида тузилди:

 

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

 

“Сотувчи” ўзига тегишли маҳсулотни “Сотиб олувчи”га чакана сотиш ва мулк қилиб топшириш, “Сотиб олувчи” эса ушбу маҳсулотни қабул қилиш ва ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

Шартнома предмети қуйидаги маҳсулот ҳисобланади:

 

Маҳсулотнинг номи

Ўлчов бирлиги

Миқдори

Русуми

Баҳоси

1

Сотилаётган маҳсулот номи

Сотилаётган маҳсулотнинг ўлчов бирлиги

Сотилаётган маҳсулотнинг миқдори

Сотилаётган маҳсулотнинг русуми

Сотилаётган маҳсулотнинг баҳоси

 

1.3. Шартноманинг умумий қиймати Шартноманинг умумий қиймати сўмни ташкил этади.

 

2. ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ.

2.1. Ушбу шартнома бўйича тўлов Бажарилган ишлар учун тўловларни амалга ошириш усули кўринишида шартнома томонлар ўртасида имзоланганидан сўнг Шартнома имзоланганидан кейин тўлов неча банк иш кунида амалга оширилиши лозим банк куни ичида тўланади.

 

3. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

 

3.1.“Сотувчининг” мажбуриятлари:

3.1.1. “Сотиб олувчи” томонидан тўлов амалга оширилганидан сўнг “Сотиб олувчи” томонидан тўлов амалга оширилганидан сўнг маҳсулот неча иш кунида етказиб берилиши лозим. иш кунида маҳсулотни ва унга оид ҳужжатларни «Сотиб олувчи»га топшириш;

3.1.2. Маҳсулотни шартнома шартларига жавоб берадиган миқдорда ва сифатда, ташиш жараёнида унинг бузилиши, синиши ёки йўқ бўлиши мумкинлигини истисно қиладиган даражадаги идишда, ўрамда ва белгиланган тартибда жойлаштирилган ҳолда топшириш;

3.1.3. Сифати лозим даражада бўлмаган маҳсулот юборилганлиги ҳақида хабарномани олган пайтдан бошлаб Сотувчи сифати лозим даражада бўлмаган маҳсулот ҳақида хабарномани олган пайтдан бошлаб неча иш куни ичида сифатлисига алмаштириб беради иш куни ичида сифати лозим даражада бўлмаган маҳсулотни сифатлисига алмаштириш;

3.2. “Сотиб олувчи”нинг мажбуриятлари:

3.2.1 Маҳсулот учун мазкур шартномада белгиланган тўловни белгиланган муддатларда амалга ошириш;

3.2.2. Маҳсулотни Сотиб олувчи маҳсулотнинг сифатини неча иш куни муддатида кўздан кечириши лозим иш куни муддатида кўздан кечириш. Маҳсулотнинг мазкур шартнома талабларига мос келмаслиги аниқланган тақдирда, шу муддатда “Сотувчи”га аниқланган номувофиқликлар ҳақида маълумотларни акс эттирувчи хабарнома (рекламация) юбориш;

 

4.ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

4.1. Маҳсулотни етказиб бериш муддатлари кечиктириб юборилган, тўлиқ етказиб берилмаган холларда, маҳсулот етказиб берувчи сотиб олувчига кечиктирилган хар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг Етказиб бериш кечиктирилган ёки тўлиқ етказиб берилмаганлиги учун ундириладиган пеня миқдори фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган маҳсулот баҳосининг Ундириладиган пенянинг умумий суммаси фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни маҳсулотни етказиб бериш муддатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

4.2. Агар етказиб берилган маҳсулот сифати, ассортименти ва нави бўйича стандартлар, техник шартлар, намуналарга (эталонларга) қонун хужжатларида ёки хўжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, сотиб олувчи маҳсулотни қабул қилиш хамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, етказиб берувчидан сифати, ассортименти ва нави лозим даражада бўлмаган маҳсулот қийматининг Сифати, ассортименти ва нави лозим даражада бўлмаган маҳсулотлар етказиб берилганда ундириладиган жарима миқдори фоизи миқдорида жарима ундириб олишга, агар маҳсулот ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир. Сифати, ассортименти ва нави лозим даражада бўлмаган маҳсулот етказиб берганлик учун жарима етказиб берувчидан акцептсиз тартибда ундириб олинади.

4.3. Етказиб берилган маҳсулот ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун сотиб олувчи етказиб берувчига ўтказиб юборилган хар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг Маҳсулотлар учун тўлов ўз вақтида амалга оширилмаганлиги учун тўланадиган бир кунлик пеня миқдори. фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг Маҳсулотлар ҳақи ўз вақтида тўланмаганлиги учун ундириладиган пенянинг умумий миқдори фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

4.4. Тарафларнинг жавобгарлик ҳолатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги» Қонуни бўйича амалга оширилади.

 

5. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ.

 

5.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

5.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасини амалдаги қонунчилик ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

 

6. НИЗОЛАРНИ ХАЛ КИЛИШ ТАРТИБИ.

 

6.1. Ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ холда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ёзма талабнома билдириш тартибига риоя қилинган холда хал этилади.

6.2. Билдирган талабномасига қонунда белгиланган бир ойлик муддат ичида жавоб олмаган ёки талаблари қаноатлантирилмаган тақдирда, ҳуқуқи бузилган деб хисобловчи тараф низони хал килиш учун даъво аризаси билан жавобгар жойлашган ҳудуддаги Фуқаролик судига мурожаат қилишга ҳақли.

 

8. БОШҚА ШАРТЛАР.

 

7.1. Шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, иккаласи ҳам бир хил юридик кучга эга деб хисобланади ва тарафларга бир нусхадан берилади.

7.2. Шартнома имзоланган кундан кучга киради ҳамда Шартноманинг амал қилиш муддати тугайдиган санага қадар амал қилади.

 

8. ТАРАФЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА РЕКВИЗИТЛАРИ.

«СОТУВЧИ»

 

«СОТИБ ОЛУВЧИ»

Сотувчи ташкилотнинг тўлиқ номи ва ташкилий ҳуқуқий шакли

 

Сотиб олувчининг Ф.И.О.си

Манзил: Сотувчи ташкилотнинг манзили

 

Манзил: Сотиб олувчининг манзили

Ҳ.Р: Сотувчи ташкилотнинг ҳисоб рақами

 

Паспорт: Сотиб олувчига паспорт берган ИИБ номи томонидан

СТИР: Сотувчи ташкилотнинг СТИР рақами

 

Сотиб олувчига паспорт берилган сана куни берилган

МФО: Сотувчи ташкилотнинг МФО рақами

 

Сотиб олувчининг паспорт серия ва рақами

ОКЭД: Сотувчи ташкилотнинг ОКЭД рақами

 

 

СТИР: Сотиб олувчининг СТИР рақами

Сотувчи ташкилот раҳбарининг лавозими Сотувчи ташкилотнинг раҳбари Ф.И.О ______(имзо)

 

Муҳр

 

Сотиб олувчининг Ф.И.О.си __________ (Имзо)

 

 

 

Чакана олди-сотди шартномаси

Чакана олди-сотди шартномасига мувофиқ тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланаётган сотувчи сотиб олувчига шахсий мақсадларда, рўзғорда ёки тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ бўлмаган бошқа мақсадларда фойдаланиладиган товарни топшириш мажбуриятини олади.

Чакана олди-сотди шартномаси оммавий ҳисобланади.

Чакана олди-сотди шартномаси ёзма равишда тузилиши ва унда барча шартлар батафсил киритилиши лозим.

Тарафлар ўзаро келишувларини шартнома тузиш орқали янада мустаҳкамлашлашлари мумкин.

“Чакана олди-сотди шартномаси” фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида тайёрланиб, белгиланган сўровномаларни тўғри тўлдирган ҳолда ҳужжат намунасини осонгина юклаб олиш мумкин.